Akce

10.6.2017 od 13. hodin
      v Kempu Děčín   

 http://kramle.webnode.cz     


Sponzoři

Úvod


 
Projekt - Sociální firma Slunečnice Děčín,
CZ.06.2.58/0.0/0.0/16_061/0003429
 
 
Sociální firma Slunečnice DC, s.r.o. zahájila 29.12.2016 investiční projekt nazvaný „Sociální
firma Slunečnice Děčín“, který byl v roce 2018 podpořen Evropskou unií a Ministerstvem pro místní rozvoj finanční dotací z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 1.510.284,25 Kč.  Sociální firma Slunečnice DC je novým sociálním podnikem, zaměřeným na úklidové, zahradní a lesní činnosti. Aby podnik mohl realizovat plánované zakázky, potřebujeme z prostředků dotace pořídit zahradní techniku, úklidové vybavení, nářadí a dva dodávkové automobily pro přepravu na zakázky. Neoddělitelnými aktivitami je i psychosociální podpora hendikepovaných a integrovaných pracovníků – projekt jim umožňuje psychologické poradenství, aktivizační a sociální práci, zaškolení, případně doplňkové vzdělávání.
 
Hlavním cílem projektu bylo vybudovat nový sociální podnik s nabídkou min. 15 pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením či dlouhodobě nezaměstnané a opakovaně se vracející do evidence UP, který bude atraktivně reagovat na poptávku zákazníků, bude soběstačný a ekonomicky udržitelný, a jehož dobrá pověst a kvalita služeb bude zárukou stabilní poptávky zákazníků.
 
Dílčí cíle projektu, naplňující principy sociálního podniku
Sociální cíl
- Zaměstnávání a sociální začleňování osob se zdravotním znevýhodněním a osob dlouhodobě nezaměstnaných nebo opakovaně se vracejících do evidence UP.
- Poskytování podpůrných služeb v oblasti vzdělávání, psychologické podpory a podpory osobnostního rozvoje
Společensky prospěšný cíl
- Umožnit pracovníkům účast na směřování podniku, aktivní zapojení do jeho chodu a organizace
- Vytvářet pracovní příležitosti, včetně potřebných doprovodných služeb pracovníkům z CS a poskytovat jim tak příležitost pro pracovní uplatnění, sociální začlenění a další osobnostní i profesní rozvoj, zkvalitnění jejich života prostřednictvím zvýšení jejich kompetencí, pracovních návyků, vzdělání a zlepšení praktických dovedností v běžném osobním životě.
Podnikatelský/ ekonomický cíl
- Vybudování a postupné rozšiřování firmy poskytující služby v oblasti úklidů, péče o zeleň, drobných domácích a doplňkových činností a práce v lese, s postupným navyšováním tržeb a vytvářením nových pracovních míst. Při naplňování našeho podnikatelského cíle budeme více než 50% případného zisku reinvestovat do rozvoje sociálního podniku, mimo jiné i do oblasti dalšího vzdělávání našich zaměstnanců.
- Orientace na lokální trh, a to jak v oblasti dodavatelsko - odběratelských vztahů, v rámci spolupráce s místními partnery, při výběru nových pracovníků.
- Zohledňujeme a budeme zohledňovat šetrný a udržitelný přístup k životnímu prostředí např. formou nákupu ekologických výrobků, tříděním odpadu.
 
 
Závěrečné zhodnocení realizace projektu - výsledky
Od r. 2017, kdy jsme začali přijímat první zaměstnance, jsme přijali celkem 34 zaměstnanců. V 1. etapě projektu (ukončené k 31.12.2018) pracovalo ve firmě 19 zaměstnanců v celk. součtu 16 úvazků, osoby znevýhodněné tvořily celk. 13,75 úvazku.
K 30.9.2019 zůstalo 16 zaměstnanců  v celk. součtu 14,75 úvazků. Z  nich 10 osob patří do skupiny OZP + 2 ZZ, 6 osob přišlo z evidence UP.  V této skupině je také 5 osob starších 50 let, 5 osob z romského etnika a 10 osob s nízkou kvalifikací (z toho 3 negramotní) + 3 vyučení. Některé osoby mají kumulaci několika těchto handicapů. Osoby znevýhodněné mají celk. 12,75 úvazku.
 
V r. 2018 odešla do starobního důchodu vedoucí firmy, Ing. Olga Hušková a na její místo nastoupila Petra Málková, která do té doby zastávala pozici mistrové a zástupkyně vedoucí, a přijali jsme novou mistrovou.
 
Na konci r. 2018 jsme zakoupili první automobil, který jsme do té doby využívali na operativní leasing. V původním plánu 2. etapy byl plánován také nákup druhého automobilu. Do výběrového řízení na nákup automobilu se nepřihlásila ve stanoveném termínu ani jedna oslovená firma, a to ani po opakovaném výběrovém řízení, pro které jsme žádali o změnu - prodloužení délky trvání projektu, která nám byla uznána s termínem do 30.9.2019. Od nákupu 2.automobilu jsme nakonec ustoupili a nechali si pouze jeden (tato změna byla poskytovatelem dotace schválena ke konci projektu). 
Průběžně jsme zakoupili potřebnou zahradní a úklidovou techniku, abychom byli maximálně soběstační pro všechny rozvíjející se a nově získávané zakázky (pračka, zahradní traktor, bubnová sekačka, profi vysavač) a pravidelně doplňovali materiálové pomůcky (zahradní nářadí, úklidové náčiní s potřebnou udržitelností). Firma je s pořízeným vybavením, zakoupeným projektem soběstačná, spokojeně funguje a pracovní místa jsou udržitelná i díky získaným zakázkám.
 
Stejně jako v roce 2018 procházeli i v roce 2019 zaměstnanci také psychosociální podporou u Mgr. Bc. Jany Merhautové, kterou jsme pojali jako skupinové supervizní a psychologicky podpůrné sezení v rozsahu 2-4 hodin a individuální konzultace u pracovníků, kteří potřebují samostatnou podporu nebo se aktuálně potýkají s osobními problémy, promítajícími se do práce.  
 
Celkové náklady projektu byly ke dni ukončení projektu 716.578,60 Kč.
 
 
Udržitelnost projektu
Ke dni 15.4.2021 je ve firmě zaměstnáno 15 zaměstnanců v celk. součtu 13,63 úvazků. Osoby znevýhodněné mají celk. 11,63 úvazku a je jich celkem 13.  Z  nich 9 osob patří do skupiny OZP + 2 ZZ, 5 osob přišlo z evidence UP.  V této skupině jsou také 4 osoby starší 50 let, 5 osob z romského etnika a 7 osob s nízkou kvalifikací (z toho 1 negramotný) + 4 vyučení. Některé osoby mají kumulaci několika těchto handicapů.
Další tři osoby plánujeme přijmout v průběhu roku 2021. V loňském roce 2 osoby ukončily pracovní poměr po ukončení sezónních prací, aktuálně jedna z nich z důvodu zdravotního stavu po prodělání Covid-19  nechce ještě nastoupit do práce, další je po úrazu. Budeme také hledat náhradu za pracovnici, odcházející v průběhu roku do starobního důchodu a chybí nám další pracovnice/pracovníci na úklidové práce, opět je důvodem covidová situace - přeci jen tito pracovníci se pohybují ve společných prostorech bytových objektů a jsou vystaveni vyššímu riziku nákazy než pracovníci v lese, takže i když mají veškeré ochranné pomůcky a jsou pravidelně testováni, v tuto chvíli se nedaří naplnit stav pracovníků podle našich představ.